359 Bulkley Canyon Station Rd, New Hazelton, BC, V0J 2J0